Privacy statement

Bij i³ groep hebben wij privacy en informatiebeveiliging hoog in het vaandel staan. Daarom vinden wij het belangrijk u duidelijk in te lichten over welke informatie wij verzamelen en waarvoor deze gebruikt worden. In deze privacyverklaring verduidelijken wij ons beleid hieromtrent. Mocht u hier meer informatie over willen, mail dan naar privacy@i3-groep.nl

1. Waarvoor geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle entiteiten van i³ Nederland (Hierna te noemen i³ groep) en de aan haar verbonden werkmaatschappijen. Websites en diensten van onze organisatie kunnen om u beter van dienst te zijn informatie verzamelen en opslaan in daarvoor bestemde databanken. Ook kunnen uitingen en websites van i³ groep koppelingen bevatten naar websites van derden. I³ groep heeft geen controle over de inhoud of het privacy en informatiebeleid van deze websites en kan hier derhalve geen verantwoordelijkheid voor dragen.

Op onze website kunnen ook sociale-mediafuncties aanwezig zijn via welke u informatie kunt delen met uw sociale netwerken en op verschillende sociale-mediasites interacties met i³ groep kunt aangaan. Als u gebruik maakt van deze functies kan dat, afhankelijk van de functie, tot gevolg hebben dat er gegevens over u worden verzameld of gedeeld. U wordt aangeraden het privacybeleid en de instellingen op de sociale-mediasites waarmee u interacties aangaat aandachtig te bekijken, zodat u weet welke gegevens door deze sites kunnen worden verzameld, gebruikt en gedeeld.

2. Verzameling van persoonsgegevens
Wij verzamelen tijdens interacties met onze website of andere diensten persoonlijke gegevens om uw contact met ons zoveel mogelijk te personaliseren en te vereenvoudigen. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de verzameling van deze gegevens.

Wij bewaren gegevens over u die verband houdt met

 • het bestellen van producten of diensten en het doorvoeren van activeringen en registraties
 • het aanmaken van een profiel en gebruikersverificatie voor online diensten
 • informatieaanvragen of klachten
 • marketing, nieuwsbrief of ondersteuningsabonnementen
 • het deelnemen aan wedstrijden of enquêtes
 • het aanvragen van krediet
 • sollicitaties
 • gebeurtenissenregistratie
 • bezoeken van of surfen op i³ groep-websites

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt kunnen bestaan uit:

persoonlijke en zakelijke contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

in sommige gevallen kunnen uw zakelijke contactgegevens door een daartoe aangewezen entiteit binnen uw bedrijf of organisatie (zoals een lid van uw IT-afdeling) aan i³ groep worden verstrekt andere unieke gegevens, zoals gebruiker-id’s en -wachtwoorden, productfunctionaliteit, voorkeuren inzake producten en diensten, contactvoorkeuren, opleiding en werkervaring en gegevens over functie-interesses, geo-locatiegegevens zoals uw IP-adres of fysieke locatie als u locatiegebaseerde diensten aanvraagt. Als u op onze website gebruik maakt van een share-functie of een vergelijkbaar doorverwijzingsprogramma, vragen wij u om het e-mailadres, de op de sociale-mediasite gebruikte naam, het telefoonnummer of andere contactgegevens van uw vriend/vriendin, zodat wij hem/haar kunnen uitnodigen om de informatie te ontvangen.

Als u materiaal publiceert, opmerkingen achterlaat, interesse toont, een klacht kenbaar maakt of persoonlijke informatie deelt, waaronder foto’s, op een openbaar forum op een i³ groep website, sociaal netwerk, blog of een ander forum van dien aard, dient u er rekening mee te houden dat alle door u verstrekte informatie door andere gebruikers van die fora kan worden gelezen, bekeken, verzameld of gebruikt, en kan worden gebruikt om contact met u op te nemen, om u ongevraagd berichten toe te sturen, of voor doeleinden waarover u en i³ groep geen controle hebben.

Naast de gegevens die uzelf verstrekt, kan i³ groep tijdens uw bezoek aan een i³ groep-website, een webtoepassing of een website die namens i³ groep wordt “aangestuurd” door een ander bedrijf, ook informatie verzamelen door middel van onze hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling, waaronder webbakens, cookies en ingesloten webkoppelingen. Met deze hulpmiddelen wordt bepaalde verkeersinformatie verzameld die door uw browser naar onze website wordt verzonden, zoals het soort en de taal van uw browser, de tijden waarop u de website bezoekt en het adres van de website vanwaar u op de i³ groep website bent beland. Ook kunnen er gegevens worden verzameld als uw IP-adres (Internet Protocol), uw unieke apparaat-id, uw klikgedrag (dat wil zeggen, de pagina’s die u bekijkt, de koppelingen waarop u klikt en andere dingen die u doet op i³ groep-websites of op websites die door i³ groep worden “aangestuurd”) en productinformatie. Verder kan i³ groep enkele van deze hulpmiddelen gebruiken in combinatie met bepaalde e-mailberichten en mededelingen die zij verstuurt en op die manier informatie verzamelen als u de e-mail opent of op een koppeling in de e-mail klikt. Zie voor verdere informatie hierover het gedeelte Hoe i³ groep hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling gebruikt.

I³ groep verzamelt ook gegevens uit openbaar of commercieel beschikbare bronnen die zij geloofwaardig acht. Dergelijke gegevens kunnen uw naam, adres, e-mailadres, voorkeuren, interesses, demografische gegevens en profielgegevens bevatten. De gegevens die i³ groep uit haar openbare of commerciële bronnen verzamelt, kunnen samen worden gebruikt met de gegevens die i³ groep verzamelt als u websites van i³ groep bezoekt. Zo kan i³ groep de geografische informatie uit commerciële bronnen vergelijken met het IP-adres dat met de hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling wordt verkregen om uw algemene geografische locatie te bepalen.

3. Hoe wij uw gegevens gebruiken
Door gegevens te verzamelen over uw behoeften en interesses, is i³ groep in staat een consistente en gepersonaliseerde ervaring te bieden. Zo kan i³ groep uw gegevens gebruiken om:

 • onze relatie met u te beheren
 • u te helpen bij een transactie of bestelling
 • veiligheidsbedreigingen, fraude of andere kwaadaardige activiteiten te voorkomen en op te sporen
 • samen met u te communiceren over i³ groep-producten en diensten
 • service en ondersteuning te bieden en te verbeteren
 • u op de hoogte te houden van nieuwe diensten en voordelen
 • u gepersonaliseerde aanbiedingen toe te zenden
 • te bepalen welk materiaal naar u wordt verzonden
 • sommige i³ groep-websites op uw situatie af te stemmen
 • resultaten of prestaties van marketinginitiatieven, advertenties en websites die namens i³ groep door andere bedrijven worden “aangestuurd” te meten
 • u de kans te bieden deel te nemen aan wedstrijden en enquêtes

Door de overheid afgegeven identificatienummers en andere gevoelige persoonlijke gegevens worden noch door onze financiële partners, noch door i³ groep voor enige andere doeleinden gebruikt en worden niet langer bewaard dan nodig is om de desbetreffende diensten te verlenen.

4. Hoe wij uw gegevens delen
Behalve zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, worden uw persoonlijke gegevens door i³ groep niet verkocht, verhuurd of geleased aan anderen. Persoonlijke gegevens worden door i³ groep op de volgende manieren gedeeld:

i³ groep werkt samen met dienstverleners en leveranciers om haar bedrijfsvoering te beheren en te ondersteunen, complete producten, diensten en klantoplossingen te bieden en om marketing- en communicatie-activiteiten te verrichten. Dit kunnen bijvoorbeeld creditcardverwerkers, leveranciers van klantenondersteuning en live-help, leveranciers van marketing- en e-maildiensten, geautomatiseerde gegevensverwerkers en vervoersbedrijven zijn. Onze leveranciers en dienstverleners zijn contractueel verplicht om de in naam van i³ groep ontvangen gegevens strikt vertrouwelijk en veilig te behandelen en mogen deze gegevens voor geen andere doeleinden gebruiken dan de voor i³ groep te verlenen diensten.

Van tijd tot tijd neemt i³ groep samen met andere bedrijven, waaronder websites die namens i³ groep worden “aangestuurd” door andere bedrijven, deel aan marketingactiviteiten. Daardoor is het mogelijk dat u bepaalde mededelingen van i³ groep over diensten en marketing gelijktijdig met die van andere bedrijven ontvangt. Bij sommige van deze diensten en mededelingen hebt u de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te delen met zowel i³ groep als haar partners in deze marketingactiviteiten. U zou bijvoorbeeld marketingmededelingen van i³ groep en andere bedrijven kunnen ontvangen of de mogelijkheid hebben om u online te registreren voor softwareproducten van meerdere bedrijven. Als u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens alleen aan i³ groep te verstrekken, zal i³ groep deze niet delen met de andere bedrijven die aan die marketingactiviteit deelnemen. Als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens wel aan de andere bedrijven te verstrekken, worden deze gegevens behandeld overeenkomstig het privacybeleid van die bedrijven. Dat privacybeleid kan afwijken van het privacybeleid en de privacypraktijken van i³ groep.

Behoudens als in deze verklaring wordt beschreven, zal i³ groep de persoonlijke gegevens die u aan i³ groep verstrekt niet zonder uw toestemming delen met derden buiten het i³ groep-netwerk, behalve om: i) aan geautoriseerde informatieverzoeken van politie en overheidsinstanties te voldoen; ii) gehoor te geven aan een wet, voorschrift, dagvaarding of gerechtelijk bevel; iii) veiligheidsbedreigingen, fraude of andere kwaadaardige activiteiten te onderzoeken en te voorkomen; iv) de rechten en eigendommen van i³ groep en haar dochtermaatschappijen af te dwingen dan wel te beschermen; v) de rechten of persoonlijke veiligheid te beschermen van i³ groep, haar werknemers en derden die zich op het terrein van i³ groep bevinden of gebruikmaken van eigendommen van i³ groep wanneer dit is toegestaan en in overeenstemming is met de eisen van het toepasselijke recht.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin i³ groep om strategische of andere zakelijke redenen besluit om in bepaalde landen bedrijven te verkopen, te kopen, samen te voegen of anderszins te reorganiseren. Bij een dergelijke transactie kunnen persoonlijke gegevens aan potentiële of feitelijke kopers worden onthuld of van verkopers worden ontvangen. i³ groep zorgt er bij dit soort transacties voor dat de gegevens naar behoren worden beschermd.

6. Uw keuzemogelijkheden en privacyvoorkeuren
i³ groep geeft u de keuze een verscheidenheid aan informatie te ontvangen als aanvulling op onze producten en diensten. U kunt zich abonneren op informatie over de producten en diensten van i³ groep, maar ook op algemene informatie over i³ groep. U kunt kiezen hoe u algemene mededelingen van i³ groep wilt ontvangen: per post, via e-mail, telefonisch of op uw gsm.

Behalve op het punt waarop de gegevens worden verzameld, kunt u uw keuzen over de ontvangst van berichten waarop u zich hebt geabonneerd of algemene berichten ook op andere manieren opgeven of wijzigen. Deze manieren worden in de volgende gedeelten beschreven. Dit geldt niet voor berichten die voornamelijk gaan over de afhandeling van bestellingen, contracten, ondersteuning, waarschuwingen over productveiligheid, stuurprogramma-updates of andere administratieve en transactiegerelateerde kennisgevingen wanneer deze berichten niet primair voor promotie zijn bedoeld.

Berichten waarop u zich hebt geabonneerd

Onder ‘berichten waarop u zich hebt geabonneerd’ worden verstaan: e-mailnieuwsbrieven, software-updates, enzovoorts, die u expliciet hebt aangevraagd of met de bezorging waarvan u akkoord bent gegaan. Als u geen informatie meer wilt ontvangen nadat u die hebt aangevraagd, kunt u de toezending daarvan op de volgende manieren stopzetten:

Selecteer de e-mailkoppeling ‘opt out’ of ‘unsubscribe’ of volg de instructies die worden vermeld in alle berichten waarop u zich hebt geabonneerd.

Om berichten op te zeggen die naar mobiele apparatuur worden verzonden, beantwoordt u het bericht met de woorden “STOP” of “END”.

Schrijf naar het i³ groep Privacy Office. Vermeld uw naam, relevante contactgegevens en specifieke, relevante informatie over de i³ groep-abonnementen die u wilt opzeggen. U kunt ons bereiken op privacy@i3-groep.nl.

Als u bepaalde berichten waarop u zich hebt geabonneerd opzegt, kan dit echter wel de door u gekozen diensten van i³ groep negatief beïnvloeden, indien de ontvangst van deze berichten voor die diensten vereist is.

Algemene berichten van i³ groep

Algemene berichten van i³ groep bevatten informatie over producten, diensten en/of ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn informatie over nieuwe producten of diensten, speciale aanbiedingen of uitnodigingen om deel te nemen aan marktonderzoeken of nalevingscontroles.

7. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens
i³ groep streeft ernaar uw persoonlijke gegevens actueel te houden. Wij beschikken over de benodigde technologie, beheerprocedures en beleidsbepalingen om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen. i³ groep geeft personen redelijkerwijs toegang tot de persoonlijke gegevens die zij aan i³ groep hebben verstrekt en geeft hun ook redelijkerwijs de mogelijkheid om hun gegevens in te zien en eventueel corrigeren; ook kunnen zij verzoeken dat deze gegevens anoniem worden gemaakt, worden geblokkeerd of worden verwijderd. Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen zullen wij bovendien redelijke maatregelen treffen om uw identiteit te verifiëren, door bijvoorbeeld naar een wachtwoord en gebruiker-id te vragen voordat u toegang tot uw gegevens krijgt. U kunt de persoonlijke gegevens die u aan i³ groep hebt verschaft raadplegen door een verzoek te sturen aan privacy@i3-groep.nl

8. Uw persoonlijke informatie veilig bewaren
i³ groep neemt uw vertrouwen in ons serieus. Om toegang of openbaarmaking door onbevoegden te voorkomen, om de nauwkeurigheid van gegevens te handhaven en om ervoor te zorgen dat de gegevens niet worden misbruikt, maakt i³ groep gebruik van redelijke en passende fysieke, technische en administratieve procedures om de door ons verzamelde en verwerkte gegevens te beschermen. i³ groep bewaart gegevens uitsluitend zoals wordt vereist of toegestaan door de lokale wetgeving en voor legitieme zakelijke doeleinden.

Tijdens het verzamelen of verzenden van gevoelige gegevens (zoals creditcardgegevens) maken we gebruik van een scala aan extra beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde inzage, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. De persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen in computersystemen in bewaakte gebouwen waartoe de toegang beperkt is. Wanneer we uiterst vertrouwelijke gegevens (zoals creditcardnummers of wachtwoorden) via het internet verzenden, beschermen we die gegevens met behulp van codering, zoals SSL-codering (Secure Socket Layer).

Voor alle verzamelde gegevens hanteren wij een bewaartermijn van twee (2) jaar, tenzij wettelijk anders is voorgeschreven.

9. Wijzigingen in deze verklaring
Als wij wijzigingen in onze privacyverklaring aanbrengen, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met vermelding van de nieuwe herzieningsdatum. Als wij aanzienlijke wijzigingen in deze verklaring aanbrengen als gevolg waarvan onze privacypraktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen wij u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of een mededeling op onze website en/of sociale-mediapagina’s te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

10. Contact met ons opnemen
Uw mening is voor ons van groot belang. Als u opmerkingen of vragen over onze privacyverklaring hebt, kunt u deze richten aan het i³ groep Privacy Office of sturen naar het volgende adres: privacy@i3-groep.nl

11. Hoe i³ groep hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling gebruikt
De volgende gedeelten bevatten aanvullende informatie over veelgebruikte hulpmiddelen in de webtechnologie.

Cookies

Een ‘cookie’ is een klein gegevensbestand dat door een website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. i³ groep of haar dienstverleners verzenden cookies wanneer u rondkijkt op onze website of op websites waarop onze advertenties worden weergegeven, alsook wanneer u aankopen doet, informatie opvraagt of aanpast of zich voor bepaalde diensten registreert. Door de cookies te accepteren die worden gebruikt op onze website, op websites die namens i³ groep door andere bedrijven worden ‘aangestuurd’ of op websites waarop onze advertenties worden weergegeven, kunnen wij toegang krijgen tot informatie over uw surfgedrag. Aan de hand van deze informatie kunnen wij uw ervaring specifiek op uw wensen en interesses afstemmen. Cookies worden meestal ingedeeld in de categorieën ‘sessiecookies’ of ‘permanente cookies’.

Sessiecookies blijven niet op de computer bewaard wanneer u de browser afsluit.

Permanente cookies blijven op de computer bewaard totdat zij worden gewist of komen te vervallen. Hoewel de meeste browsers cookies standaard automatisch accepteren, kunt u cookies gewoonlijk weigeren of selectief accepteren door de voorkeuren in uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, zijn bepaalde functies van onze website mogelijk niet beschikbaar en worden bepaalde webpagina’s wellicht niet naar behoren weergegeven.

Informatie over populaire browsers en het aanpassen van uw cookievoorkeuren is in de Help-informatie van uw browser te vinden.

Webbakens

Voor sommige webpagina’s, toepassingen en in HTML opgemaakte e-mailberichten van i³ groep.nl en van derden worden webbakens gebruikt (al dan niet in combinatie met cookies) om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website en uw interactie met e-mail, alsook om de prestaties van i³ groep.nl, toepassingen en websites die namens i³ groep door andere bedrijven worden “aangestuurd” te meten. Een webbaken is een elektronische afbeelding, die een ‘single-pixel’ (1×1) of ‘clear GIF’ wordt genoemd. Webbakens kunnen bepaalde soorten informatie op uw computer herkennen, zoals cookies, de tijd en datum waarop een pagina is weergegeven en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt. Afhankelijk van de context kunnen webbakens ook verwijzen naar content op de server van een derde en kunnen ze door serviceproviders worden gebruikt om voor u relevant advertentiemateriaal aan te bieden.

U kunt webbakens in e-mailberichten mogelijk uitschakelen door de afbeeldingen in het bericht niet te downloaden (deze mogelijkheid is afhankelijk van het e-mailprogramma dat u op uw pc gebruikt). Op deze manier worden webbakens of andere hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling in e-mailberichten echter niet altijd uitgeschakeld; dit varieert per e-mailprogramma. Zie de informatie bij uw e-mailprogramma of de informatie die uw serviceleverancier heeft verstrekt voor bijzonderheden.

Als u ervoor kiest marketing-e-mail of -nieuwsbrieven van i³ groep te ontvangen zoals beschreven in Uw keuzen en uw privacyvoorkeuren, is het mogelijk dat i³ groep automatisch persoonlijke gegevens over u verzamelt. Zo kan i³ groep via webbakens en gepersonaliseerde URL’s in deze e-mailberichten of nieuwsbrieven bijhouden of u deze berichten hebt geopend en of u op de koppelingen daarin hebt geklikt. Zie het gedeelte hierna voor meer informatie over ingesloten webkoppelingen.

i³ groep maakt gebruik van de volgende trackers:

 • LinkedIn Insight
 • Google Analytics
 • Leadboxer
 • Google Adwords
 • Oktopost
 • www.i3-groep.nl sessie cookies

Ingesloten webkoppelingen

i³ groep kan ook vaststellen of u op dergelijke webkoppelingen in e-mailberichten hebt geklikt en deze informatie kan vervolgens aan uw persoonlijke identiteit worden verbonden. Als u niet wilt dat i³ groep bijhoudt op welke koppelingen u klikt, kunt u:

de indeling waarin u berichten van i³ groep ontvangt wijzigen (dat wil zeggen, een tekstversie ervan kiezen, indien mogelijk) of in e-mailberichten van i³ groep bewust niet op koppelingen klikken;

Advertenties van i³ groep op websites van derden

i³ groep kan advertenties plaatsen op de websites van andere bedrijven. Daarnaast kunnen sommige websites worden “aangestuurd” door een serviceprovider om namens i³ groep i³ groep-aanbiedingen te doen. Deze serviceproviders kunnen cookies versturen vanaf deze websites van andere bedrijven en op i³ groep.nl, alsook webbakens op deze websites gebruiken. Met behulp van de cookies en webbakens kan i³ groep informatie verzamelen over de pagina’s die u hebt bekeken en de koppelingen waarop u hebt geklikt.

Meer informatie over netwerkadvertenties en over de manier waarop u deze kunt opzeggen vindt u op http://www.aboutads.info

Nieuwsbrief

Als u bent geabonneerd op onze nieuwsbrief worden uw contactgegevens (email adres, naam, organisatie etc.) opgeslagen in een database die gebruikt worden voor het versturen van deze database. Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief stoppen wij met het versturen van nieuwsbrieven naar het uitgeschreven email adres, maar verwijderen wij de gegevens nog niet. Wij moeten inzichtelijk kunnen maken dat uw uitschrijving correct is verwerkt en voorkomen dat u per abuis als nog ingeschreven wordt. Wilt u dat uw gegevens permanent verwijderd worden uit onze e-mail database, neem dan contact op met ons Privacy Office via privacy@i3-groep.nl. U kunt zich uitschrijven voor onze nieuwsbrieven middels de unsubscribe functie in onze e-mail communicatie.